Harshali Zine, Pankaj Vishnu, Garima Bhardwaj, Akash Pandey and Hemant Pandey along with director Vikram Ghai were present. 

Harshali Zine, Pankaj Vishnu, Garima Bhardwaj, Akash Pandey and Hemant Pandey